AR-GE Nedir?

AR-GE Nedir?

Özel ve kamu teşebbüslerinin ya da kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların bilimsel ve teknolojik altyapılarını kullanarak yeni bir ürün, malzeme, sistem, süreç veya hizmet oluşturma ve geliştirme amacıyla yürüttükleri sistematik çalışmalar “Araştırma ve Geliştirme” ya da kısaca AR-GE olarak tanımlanır. AR-GE çalışmaları ile bir sorunun çözümü için ya tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyulur ya da mevcut çözümde ilerleme kaydedilerek bilgi birikiminde ilerleme sağlanır.

AR-GE faaliyetleri yenilikçi ve özgün fikirler öne sürme iddiası ile başlatılacağı için çeşitli ihtimaller dikkate alınarak yapılan deneysel çalışmalardan oluşur. Yapılan yatırımların çıktısı olarak elde edilen yenilikçi ürünler rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle şirketler için büyüme hedeflerine uygun olmakla beraber sonuçlarına bağlı olarak riskli de bir süreçtir. Bu riskli çalışmaları sistematik bir şekilde uygulayan ve birikimlerini sürekli yenilikçi çözümlere odaklayan ülkelerde refah seviyesi artış göstermiştir. Çünkü araştırma ve geliştirme ile doğrudan kalite ve verimlilik artar. Bu sayede katma değer oluşturan ürünler için bilginin ve deneysel çalışmaların önemi artar. Bu ilerlemeyi bir kültür haline getiren toplumlar doğal bir sonuç olarak, hayat kalitelerini sürekli yükseltme eğiliminde olurlar.

AR-GE faaliyetleri üç temel aşamadan oluşur;

  • Temel Araştırma: Belirli bir çözüm ortaya koymadan önce soruna dair hem mevcut bilgi birikimi hem de özgün bilgileri sağlamaya yönelik teorik ya da deneysel çalışmalardır.
  • Uygulamalı Araştırma: Pratik bir uygulamaya ve belirli amaca yönelik araştırmalardır.
  • Deneysel Geliştirme: Üzerinde temel ve pratik araştırmalar gerçekleştirilmiş olan ürün, sistem, malzeme ya da hizmetleri yeni bir yaklaşım ile sunmaya veya iyileştirmeye yönelik çalışmalardır. Sonuçta işlevselliği, toplam maliyeti, çevresel etkileri, kullanım sahası, üretilebilirliği ya da tasarım yetenekleri geliştirilmiş bir ürün elde edilir.

AR-GE aşamaları bu şekilde sıralanırken araştırmayı ve buna bağlı olarak geliştirmeyi yürütürken üç unsur iş akışı içinde kullanılmalıdır. Bunlar ölçme, izleme ve değerlendirme olarak tanımlanır. Geliştirme ve iyileştirmeler ölçüm yeterliliği yüksek donanım yardımıyla kalifiye personel tarafından ölçülmelidir. Ölçümlerin düzenli olarak izlenmesi ve toplanan verilerin değerlendirilmesi sürecin sağlıklı yürümesi açısından önemlidir.

Ekonomik altyapının iyi kurulması ve yönetilmesi de bir başka önemli unsurdur. Büyümesi ve hayatta kalması sağladığı net kara bağlı olan bir şirket AR-GE ile neyi kazanmayı hedeflediğini belirler. Dolayısıyla buna göre kararlar alır ve hamle yapar. Şirketin mali kararlarında temel ve radikal araştırma ve geliştirme faaliyetleri etkili olur. Buna ek olarak AR-GE yatırımlarını aşağıdaki denkleme göre planlar. Bu denklem yorumlandığında; yeni ürünün oluşturacağı katma değerin, AR-GE’ye ayrılan bütçeyi karşılayacak kadar yüksek olması gerektiği çıkarılır.

AR-GE Maliyeti / Toplam Gelir = Yeni ürün için birim AR-GE maliyeti / Yeni ürünün toplam gelire katkısı

Sonuç itibarı ile araştırma ve geliştirmenin yürütülmesi, beraberinde teknolojik, ekonomik ve toplumsal avantajlar getirir. Araştırma ve geliştirmenin kamusal ya da özel şirketler için bir kültür haline gelmesiyle birlikte altyapıya ve nitelikli işgücünün istihdamına da olumlu katkılar yapması kaçınılmazdır. Ayrıca AR-GE için sağlanan teşvikler ve özendirici çalışmalar yalnızca ekonomik boyutla sınırlı kalmaz. Örneğin sanayinin nitelikli personel ihtiyacı; üniversite-sanayi işbirliğinin artmasına ön ayak olmuştur. Üniversitelerde öğrenim gören ya da çalışma hayatını sürdüren teknik elemanlar, akademisyenler ve mühendisler sanayinin imkanlarını üniversitelerin nitelikli ve özgün teorik/pratik kabiliyetleriyle buluşturmuştur.

Yararlanılan kaynaklar;

  1. http://arge.nedir.com/#ixzz2RshrUlR0
  2. http://www.utb.org.tr/makaleler/arge-nedir-nasil-yapilmalidir.html
  3. www.genbilim.com/content/view/1855/
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Research_and_development

Written by Osman Öztürk

2010 TOBB ETÜ Makina Mühendisliği mezunuyum, Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ile birlikte Araştırma Görevliliği'ne devam etmekteyim.

2 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.